• English
  • Eesti

Apteegiteenuse tegevusloa taotlemisel nõutavad dokumendid ja andmed

26.05.2015
Printer-friendly version

(alus: Ravimiseadus § 46, majandustegevuse seadustiku üldosa seadus § 15 lg 2 punktid 3 ja 4 ning § 19 ja  Sotsiaalministri 11.03.2005 määrus nr 42 "Nõuded pädeva isiku kvalifikatsioonile ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide loetelu" § 2)

1. TEGEVUSLOA VÄLJAANDMINE

taotlus Ravimiameti veebilehel avaldatud vormil

andmed riigilõivu tasumise kohta

äriühingu asutamislepingu või -otsuse ärakiri (äriregistrisse kandmata juriidilise isiku korral)

ruumide kasutusõigust tõendav dokument (+haruapteegi kohta)

tegutsemiskoha ruumide plaan ja selgitus (+haruapteegi kohta)

tehnilise varustatuse kirjeldus (+haruapteegi kohta)

ravimite säilitamise kirjeldus (+haruapteegi kohta)

ravimite kvaliteedi kontrolli korraldus (+haruapteegi kohta)

dokumendid apteegi juhataja kohta:

- haridust tõendava dokumendi koopia

- nimemuutust tõendava dokumendi koopia (vajadusel)

- teenistuskäiku tõendav dokument või CV (töökohad ja töötamise aeg, tegevusvaldkond)

- läbitud täienduskoolituste nimekiri

erialatöötajate nimekiri (nimi, ametikoht ja erialane töökogemus (+haruapteegi kohta)

Tegevusloa esmakordsel taotlemisel erialatöötajate (proviisorid, farmatseudid) planeeritud arv

Kinnitus, et varem esitatud dokumentides (nimetada ükshaaval!) ei ole toimunud muutusi.

            

2. TEGEVUSLOAL MUUDATUSTE TAOTLEMINE

Kehtival tegevusloal muudatuste tegemine (nt haruapteegi avamine, ärinime muutus, juhataja vahetus, apteegi asukoha või nime muutus  jmt)

taotlus Ravimiameti veebilehel avaldatud vormil

kõik punktis 1 nimetatud dokumendid, mis on seotud taotletava muudatusega

Ravimite kaugmüügi õiguse taotlemisel tuleb lisaks esitada dokumendid kaugmüügi korralduse kohta.

Kinnitus, et varem esitatud dokumentides (nimetada ükshaaval!) ei ole toimunud muutusi.