• English
  • Eesti

Apteegistatistika

05.05.2021
Printer-friendly version

Ravimiameti koostatud apteegistatistika põhineb üld-, haigla- ja veterinaarapteekide kvartaalselt esitatavatel aruannetel. Nimetatud aruanded kajastavad vaid üldist apteegi käivet ega sisalda informatsiooni iga ravimi kohta eraldi.

Apteekide arv

01.01.2021 seisuga oli Eestis 506 tegevusluba omavat apteeki, mis jagunesid järgmiselt:

 PõhiapteekeHaruapteeke
Üldapteegid38198
Haiglaapteegid231
Veterinaarapteegid30

Tegevuslubades toimub pidevalt mitmeid muutusi, samas on üldapteekide koguarv viimastel aastatel püsinud enam-vähem samal tasemel, jäädes alla 500. 2020. aasta alguses oli Eestis 498 kehtiva tegevusloaga üldapteeki, millest 352 olid põhiapteegid ja 146 haruapteegid. 2020. aasta esimene pool oli üldapteekide jaoks erandlik. Aasta esimesed kuud olid tugevasti mõjutatud 1. aprillil jõustunud apteegireformist, mis tõi kaasa tegevusloa muutused ligi 300 apteegile. Vaid 36% apteekidest ehk 181 apteeki vastasid juba aasta alguses apteegireformi nõuetele. Ligi 200 tegutsemiskohta said uue tegevusloa omaja. 2021. aasta alguses oli üldapteeke 479, haiglaapteeke 24 ja veterinaarapteeke kolm.

Lisainformatsiooni tegevusluba omavate apteekide ja nende struktuuriüksuste kohta sisaldab Ravimiameti kodulehel asuv Tegevuslubade register.

Apteekide arvu muutusi viimastel aastatel kajastab järgmine tabel:

 201620172018201920202021
Üldapteegid493490495494498479
Haiglaapteegid242424242424
Veterinaarapteegid444433

*Tegevusluba omavate apteekide arv koos struktuuriüksustega aasta alguse seisuga

Üldapteekide arv linnades ja maapiirkondades aastatel 2016-2021

Apteegistatistika ÜLEVAATED

Apteekide poolt esitatud kvartaalsete aruannete põhjal on valminud apteekide erialast tegevust kirjeldav ülevaade.

Ülevaade apteekide tegevusest aastal 2020

Ülevaade apteekide tegevusest aastal 2019

Ülevaade apteekide tegevusest aastal 2018

Ülevaade apteekide tegevusest aastal 2017

Ülevaade apteekide tegevusest aastal 2016

Ülevaade apteekide tegevusest aastal 2015

Ülevaade apteekide tegevusest aastal 2014

Ülevaade apteekide tegevusest aastal 2013

Ülevaade apteekide tegevusest aastal 2012

Ülevaade apteekide tegevusest aastal 2011

Ülevaade apteekide tegevusest aastal 2010

ÜLDAPTEEGID

Üldapteekide käive koosneb ravimite ja muude kaupade käibest, moodustades 2020. aastal vastavalt 71% (308 miljonit eurot) ja 29% (127 miljonit eurot) üldapteekide kogukäibest. Üldapteekide käive on stabiilselt tõusnud alates 2011. aastast, kõige enam 2016. aastal (aastane kasv 11%). 2020. aastal suurenes üldapteekide kogukäive võrreldes eelneva aastaga 5,4%, ulatudes 435 miljoni euroni.

Üldapteekide ravimite käibe võib suures osas jaotada retseptiravimite ja käsimüügiravimite käibeks, moodustades vastavalt 80% (247 miljonit eurot) ja 20% (61 miljonit eurot) ravimite käibest. Veterinaarravimite osakaal on üldapteekides väga väike, vaid 0,3% ravimite käibest.

Kõige enam väljastatakse üldapteekidest inimestel kasutamiseks mõeldud ravimeid retseptide alusel. Retseptiravimite käive oli 2020. aastal 247 miljonit eurot, mis on 5,1% suurem kui aastal 2019. Retseptiravimite käibe võib omakorda jaotada soodustusega retseptide alusel ja soodustuseta retseptide alusel väljastatud ravimite käibeks, ulatudes 2020. aastal vastavalt 224 ja 23 miljoni euroni.

Käsimüügiravimite käive oli 2020. aastal 61 miljonit eurot, mis on 2,7% väiksem kui aastal 2019.

Muude kaupade hulka kuuluvad apteekides müüdavad hügieenitarbed, meditsiiniseadmed, põetusvahendid, toidulisandid, loodustooted jm. Muude kaupade käive on pidevalt kasvanud, 2020. aastal 10,8%, ulatudes 127 miljoni euroni.


Joonis 1. Üldapteekide kogukäive aastatel 2016–2020

Viimastel aastatel on soodusravimid moodustanud üle 90% retseptiravimite käibest. Soodustusega retseptiravimite käive suurenes 2020. aastal võrreldes eelneva aastaga 5,0%, sealjuures haigekassa poolt kompenseeritav osa suurenes 6,0% ja patsientide poolt tasutud osa suurenes 2,5%. Soodusravimite maksumusest tasus patsient 2020. aastal keskmiselt 26% ja haigekassa keskmiselt 74%.


Joonis 2. Soodustusega retseptiravimite käive üldapteekides aastatel 2016–2020

HAIGLAAPTEEGID

2020. aastal oli haiglaapteekide kogukäive 123 miljonit eurot, mis on 6,7% suurem kui 2019. aastal. Haiglaapteekide kogukäive koosneb samuti ravimite ja muude kaupade käibest. Eelnevatel aastatel on haiglaapteekide kogukäive suurenenud peamiselt ravimite käibe osas. Seevastu 2020. aastal suurenes enam muude kaupade käive – ligikaudu 5 miljoni euro võrra, st 16,7%, ulatudes 35 miljoni euroni. Ravimite käive kasvas 2,7 miljoni euro võrra, 3,2%, jõudes 88 miljoni euroni.


Joonis 3. Haiglaapteekide kogukäive aastatel 2016–2020

VETERINAARAPTEEGID

Veterinaarapteekide kogukäive suurenes aastatel 2014–2017 keskmiselt 1-3% aastas, 2018. aastal aga tunduvalt enam – 12,9% ning vähenes järsult 2019. aastal, mil kogukäive jäi eelnevast viiest aastast madalamale tasemele. 2020. aastal langus jätkus, võrreldes eelneva aastaga 1,2%, sealjuures käsimüügiravimite käive vähenes 15,9% ja muude kaupade käive 3,1%. Retseptiravimite käive suurenes 2,3%, ulatudes 408 tuhande euroni

Alates 2018. aastast on muude kaupade osakaal veterinaarapteekide kogukäibest olnud  ravimite osakaalust väiksem: 2020. aastal moodustasid ravimid 63% ja muud kaubad 37% veterinaarapteekide kogukäibest. Hulgimüüjad väljastavad enamiku veterinaarravimitest otse tegutsevale veterinaararstile või põllumajandusettevõtteid esindavale veterinaararstile, ravimite müük hulgimüüjatelt veterinaarapteekidele moodustas 2020. aastal vaid 2,5% veterinaarravimite turumahust.


Joonis 4. Veterinaarapteekide kogukäive aastatel 2016–2020