• English
 • Eesti

2017. a veterinaarravimite kõrvaltoime teatiste kokkuvõte

27.02.2018
Printer-friendly version

2017. aastal laekus Ravimiametile 14 teatist veterinaarravimite kasutamisel esinenud kõrvaltoimete kohta. 14 teatises kirjeldati võimalikku 35 kõrvaltoimet.

Ajavahemikul 2005-2017 on kokku laekunud 68 kõrvaltoime teatist (joonis 1), milles kirjeldati 198 võimalikku kõrvaltoimet.


Joonis 1. Aastatel 2005-2017 Ravimiametisse laekunud veterinaarravimite kõrvaltoime teatised

Kõrvaltoime teatisi saatsid Ravimiametile veterinaararstid, loomaomanikud ja ravimi müügiloa hoidjad (MLH). Allolevas tabelis on välja toodud kõrvaltoime teatiste jaotumine vastavalt nende saatjatele.

Aasta  

Teatiste arv  

Saatja

2005

1

Veterinaararst

2006

1

Veterinaararst

2007

1

Veterinaararst

2008

2

Veterinaararst + MLH (kliiniline uuring)

2009

3

Veterinaararst (2)+ MLH (kliiniline uuring)

2010

2

Veterinaararst + loomaomanik

2011

1

Loomaomanik

2012

5

Veterinaararst (1) + MLH (3) + loomaomanik (1)

2013

6

Veterinaararst (2) + MLH (3) + loomaomanik (1)

2014

10

Veterinaararst (8)+ MLH (2)

2015

4

Veterinaararst (2) + MLH (1) + loomaomanik (1)

2016

18

Veterinaararst (12) + MLH (3) + loomaomanik (3)

2017

14

Veterinaararst (9) + MLH (2) + loomaomanik (3)

Veterinaarravimeid manustatakse sageli korraga mitmele loomale, võimalikud kõrvaltoimed võivad tekkida neist ainult osadel. Allolev tabel kirjeldabki ravitud loomade ning võimaliku kõrvaltoime saanud loomade hulka aastate 2005-2017 kohta kokku.

Loomaliik

Teatiste arv

Loomade arv, kellele manustati kahtlustatavat ravimit

Loomade arv, kellel tekkis kõrvaltoime

Lemmikloomad

koer

38

45

44

kass

8

9

9

küülik

2

2

2

Põllumajandusloomad

veis

16

226

81

siga

2

995

110

kits

1

12

12

mesilane*

1

x

x

 * mesilaste puhul manustatakse ravimit mesitarudesse (300 mesitaru).

Enamik teatistest hõlmab lemmikloomi, kõrvaltoime teatised koertel ja kassidel moodustavad 67,7% teatiste üldarvust, põllumajandusloomadel 29,4%. Kõrvaltoime teatiste osakaal loomaliigiti on toodud alljärgneval joonisel 2.


Joonis 2. Kõrvaltoime teatiste osakaal loomaliigiti

Kõrvaltoimet põhjustanud ravimite jaotuvus ravimrühma järgi on toodud allolevas tabelis:

Immunoloogilised ained (vaktsiinid)

23

Parasiidivastased ained, insektitsiidid ja repellendid

22

Infektsioonivastased ained süsteemseks kasutamiseks

11

Immunostimulaatorid

3

Põletiku- ja reumavastased ained

3

Emaka lihastoonust tõstvad ained

2

Suguhormoonid ja genitaalsüsteemi modulaatorid

2

Südamehaiguste ravimid

2

Anesteetikumid

1

Antibiootikumid ja kemoterapeutikumid dermatoloogiliseks kasutamiseks

1

Antihistamiinsed ained süsteemseks kasutamiseks

1

Diabeedi raviks kasutatavad ained

1

Teised seedekulglat ja ainevahetust mõjutavad ained

1

Kortikosteroidid süsteemseks kasutamiseks

1

KOKKUVÕTE 2017. AASTAL LAEKUNUD KÕRVALTOIME TEATISTEST

2017. a saadeti Ravimiametile 14 teatist. Nendes teatistes kirjeldati 35 erinevat kõrvaltoimet, mis tekkisid 14 loomal.

Lemmikloomad

13 teatist saadeti kõrvaltoimete esinemise kohta lemmikloomadel. Kümnel juhul hinnati kõrvaltoimete seos manustatud ravimiga võimalikuks või tõenäoliseks.

Koer

Koertel esinenud kõrvaltoimetest teatati 11 korral.

3 teatises kirjeldati vähemalt ühte tõsist kõrvaltoimet. Kõigil juhtudel tekkisid pärast koerte katku, nakkava hepatiidi, parvoviiruse, paragripi, leptospiira ja marutaudi kompleksvaktsiini manustamist ülitundlikkusreaktsioonid. Kirjeldati järgmisi reaktsioone: anafülaktiline šokk, teadvuse kadu, kukkumine, spontaanne urineerimine, bradükardia, ilavool, apaatia, oksendamine, südamerütmi kiirenemine, hüperaktiivsus. Kõik reaktsioonid möödusid pärast esmaabi andmist.

8 teatises kirjeldati mittetõsiseid kõrvaltoimeid.

5 juhul oli tegemist ravimi ohutuse probleemiga:

 • 1,5-aastasele koerale anti febanteeli, püranteeli ja prasikvanteeli sisaldav tablett siseparasiitide raviks. Pool tundi pärast manustamist oksendas loom purustatud tableti koos toiduga välja. Järgmisel päeval anti tablett uuesti ja reaktsioon kordus.
 • 8-aastasele koerale süstiti metüülprednisolooni autoimmuunse lihaspõletiku tõttu. Kolmandal päeval pärast süsti tekkis oksendamine, mis möödus järgmiseks päevaks. Täpselt sama reaktsioon oli tekkinud ka varasematel kordadel.
 • 6-aastasele koerale anti fluralaneeri sisaldav tablett välisparasiitide profülaktikaks. Paar päeva pärast ravimi manustamist tekkisid alopeetsia ja püoderma, mis vajas steroidravi.
 • 4-kuune kutsikas vaktsineeriti koerte katku, nakkava hepatiidi, parvoviiruse, paragripi, leptospiira ja marutaudi kompleksvaktsiiniga. Ligikaudu 10 minutit pärast vaktsiini manustamist tekkisid oksendamine, loidus ja nõrkus, mis möödusid kiiresti pärast vedelikteraapiat.
 • 3,5-kuune kutsikas vaktsineeriti koerte katku, nakkava hepatiidi, parvoviiruse ja paragripi vaktsiiniga. Paar tundi pärast vaktsineerimist tekkis loomal rahutus, näo turse, naha kihelus ja punetus. Pärast steroidi manustamist reaktsioon möödus.

3 juhul oli tegemist ravimi efektiivsuse probleemiga:

 • Kahel korral määrati koertel ebapiisav marutaudi antikehade tiiter pärast vaktsineerimist koerte katku, nakkava hepatiidi, parvoviiruse, paragripi, leptospiira ja marutaudi kompleksvaktsiiniga.
 • Ühel juhul oli täheldati efektiivsuse puudumist flumetriini ja imidaklopriidi sisaldava ravimkaelarihma kasutamisel välisparasiitide tõrjeks.

Kass

Kassidel esinenud kõrvaltoimetest teatati 2 korral, mõlemad juhtumid olid mittetõsised.

Pärast flumetriini ja imidaklopriidi sisaldava ravimkaelarihma paigaldamist välisparasiitide tõrjeks tekkisid allergilised reaktsioonid ravimi manustamiskohas. Ühel juhul tekkis dermatiit, teisel juhul naha punetus, sügelus ja karvade väljalangemine ning oksendamine. Pärast ravimkaelarihma eemaldamist nähud möödusid ja loomad paranesid.

Põllumajandusloomad

Veis

Põllumajandusloomadel esinenud kõrvaltoimete kohta saadeti üks teatis veiste kohta, kus 18 ravitud loomast tekkis ühel loomal tõsine kõrvaltoime.

Tiinetele mullikatele manustati ketoosi profülaktikaks monensiini sisaldavat intraruminaalset ravivahendit. Ühel loomal tekkis poegimise järgselt kehakaalu langus ning vereproovis täheldati ketokehade kõrget arvu. Vaatamata glükoosi manustamisele looma seisund ei paranenud ning loom tuli hukata.

KÕRVALTOIMETEST TEATAMINE

Miks on vaja anda teada kõrvaltoimetest?

Teadmine kõrvaltoimetest aitab

 • saada uusi teadmisi turuloleva ravimi kohta (kasu-riski suhte hindamine)
 • muuta nende uute teadmistega ravimite kasutamist ohutumaks.

Soovime tänada kõiki, kes on meile ravimi võimalikest kõrvaltoimetest teada andnud. Loodame väga, et nende loomaarstide ja ka loomaomanike hulk, kes meile teavet võimalikest kõrvaltoimetest saadavad, edaspidi suureneb. Siinkohal juhime tähelepanu, et ravimi väljakirjutamisõigusega isik on kohustatud teavitama Ravimiametit kõikidest tõsistest kõrvaltoimetest.

Lisaks tuleks teatis edastada järgmistel juhtudel:

 • kui loomal tekivad kõrvaltoimed, mida ei ole pakendi infolehel ja pakendil märgitud
 • kui veterinaarravimi manustamise järel avalduvad kõrvaltoimed inimesel
 • kui tekivad kõrvaltoimed veterinaarravimi kasutamisel registreerimata (ravimiinfodes nimetamata) näidustustel ja loomaliikidel (off-label use)
 • kui ravim ei toimi ehk esineb vähene efektiivsus (näiteks oletatava resistentsuse tõttu)
 • kui esinevad teadaolevad (infolehel nimetatud) kõrvaltoimed, kuid nende esinemissagedus ja avaldumise tugevus on suurem kui infolehel märgitud
 • kui avaldub ebapiisav keeluaeg (lubamatud ravimijäägid loomsetes toiduainetes keeluajast kinnipidamisel!)
 • kui avaldub ravimi oletatav ohtlikkus keskkonnale.

Kuidas kõrvaltoimest teatada?

Veterinaarravimi kõrvaltoimetest on võimalik teatada:

1) elektrooniliselt, täites Ravimiameti kodulehel vastava vormi;

2) Ravimiameti kodulehel oleva vormi saab välja trükkida ning saata faksiga või postiga aadressil:
Ravimiamet, Nooruse 1, 50411 Tartu. Faksiga: 737 4142