• English
  • Eesti
UudisedUudised

Ravimiameti arengustrateegia

19.02.2019
Printer-friendly version

Ravimiameti juhtkond kiitis heaks uue arengustrateegia perioodiks 2019–2022 ning tegi kokkuvõtteid eelmisest strateegiaperioodist .

Tagasi vaadates perioodile 2015-2018 võib öelda, et see, mida strateegia eesmärkide saavutamiseks oli plaanis teha, sai tehtud. Kokku oli arengustrateegias kirjas enam kui 60 tegevust. Võtsime endale ka eesmärke, mida meil ühena paljudest osalistest oli võimalik mõjutada tagasihoidlikult (näiteks ravimite kättesaadavus). Seda teades, pidasime siiski tähtsaks olla neil teemadel eestvedajaks või aktiivseks kaasamõtlejaks.

Arengustrateegia 2015-2018 kokkuvõte.

Uus, perioodi 2019-2022, arengustrateegia annab meile visiooni ja eesmärgid, kuhu organisatsiooni arengus pürgida järgmise nelja aasta jooksul.

Uue strateegia koostamisel pidasime oluliseks järgmisi suundi ja eesmärke:

  1. Digitaalse järelevalve võimekuse kasvatamine, mis hõlmab Ravimiameti teenuste ärianalüüse ja uute ning uuenduslike IT teenuste väljatöötamist, koostööd huvipooltega ühiste lahenduste loomisel, mis tagaksid ressursisäästlikuma ja digitaliseerituma järelevalve.
  2. Valmisoleku suurendamine bioloogiliste ravimite ja uudsete  tehnoloogiatega tegelemiseks, lähtudes ülemaailmsetest suundumustest ravimiarenduses, eesmärgiga olla aktiivne kaasarääkija ravimiarenduses ja teaduslikul hindamisel müügilubade protsessis.
  3. Huvipoolte teadlikkuse tõstmine ravimitest ja Ravimiametist eesmärgiga olla peamine ravimiteabe keskus, pakkuda proaktiivselt huvipooltele infot lihtsal ja mugaval moel .
  4. Sisukam töökorraldus, mis hõlmab süsteemset kohustuste ülevaatamist aina lisanduvate valguses, töö digitaliseerimist ning ka paindlikku regulatsiooni ja mõistlikku kaalutlusruumi selles.

Arengustrateegia kirjeldab iga eesmärgi saavutamiseks vajalikud edutegurid ja võtmenäitajad, paigas on järgneva 4 aasta tegevuskava.

Uue sõnastuse said Ravimiameti missioon, visioon ja väärtused.

Arengustrateegia perioodiks 2019-2022.

Arengu tagamiseks kokkulepitud suunas, hindame arengustrateegia elluviimise edukust regulaarselt.

Täname kõiki kaasamõtlejaid!