• English
  • Eesti

Apteegistatistika

13.04.2018
Printer-friendly version

Ravimiameti koostatud apteegistatistika põhineb üld-, haigla- ja veterinaarapteekide kvartaalselt esitatavatel aruannetel. Nimetatud aruanded kajastavad vaid üldist apteegi käivet ega sisalda informatsiooni iga ravimi kohta eraldi.

Apteekide arv

01.01.2018 seisuga oli Eestis 523 tegevusluba omavat apteeki, mis jagunesid järgmiselt:

 PõhiapteekeHaruapteeke
Üldapteegid343152
Haiglaapteegid231
Veterinaarapteegid40

Tegutsevate apteekide arv võib pidevalt muutuda seoses uute apteekide avamisega või olemasolevate apteekide sulgemisega. Osa apteeke võib seoses remondiga olla ka ajutiselt suletud. Viimasel viiel aastal on apteekide koguarv püsinud suhteliselt stabiilsena, ainsana on muutuv olnud üldapteekide arv, jäädes veidi alla 500, haiglaapteeke on 24 ja veterinaarapteeke neli.

Lisainformatsiooni tegevusluba omavate apteekide ja nende struktuuriüksuste kohta sisaldab Ravimiameti kodulehel asuv  Tegevuslubade register.

Apteekide arvu muutusi viimastel aastatel kajastab järgmine tabel:

 20142015201620172018
Üldapteegid478476493490495
Haiglaapteegid2424242424
Veterinaarapteegid44444

*Tegevusluba omavate apteekide arv koos struktuuriüksustega aasta alguse seisuga

Üldapteekide arv linnades ja maapiirkondades aastatel 2013-2018

Apteegistatistika ÜLEVAATED

Apteekide poolt esitatud kvartaalsete aruannete põhjal on valminud apteekide erialast tegevust kirjeldav ülevaade.

Ülevaade apteekide tegevusest aastal 2017

Ülevaade apteekide tegevusest aastal 2016

Ülevaade apteekide tegevusest aastal 2015

Ülevaade apteekide tegevusest aastal 2014

Ülevaade apteekide tegevusest aastal 2013

Ülevaade apteekide tegevusest aastal 2012

Ülevaade apteekide tegevusest aastal 2011

Ülevaade apteekide tegevusest aastal 2010

ÜLDAPTEEGID

Üldapteekide käive koosneb ravimite ja muude kaupade käibest, moodustades 2017. aastal vastavalt 73% (263 miljonit eurot) ja 27% (100 miljonit eurot) üldapteekide kogukäibest. Üldapteekide käive on stabiilselt tõusnud alates 2011. aastast, kõige enam 2016. aastal (aastane kasv 11%). 2017. aastal suurenes üdapteekide kogukäive võrreldes eelneva aastaga 3,3%, ulatudes 363 miljoni euroni.

Üldapteekide ravimite käibe võib suures osas jaotada retseptiravimite ja käsimüügiravimite käibeks, moodustades vastavalt 79% ja 21% ravimite käibest. Veterinaarravimite osakaal on üldapteekides väga väike, vaid 0,3% ravimite käibest.

Kõige enam väljastatakse üldapteekidest inimestel kasutamiseks mõeldud ravimeid retseptide alusel. Retseptiravimite käive oli 2017. aastal 207 miljonit eurot, jäädes samale tasemele aastaga 2016. Retseptiravimite käibe võib omakorda jaotada soodustusega retseptide alusel ja soodustuseta retseptide alusel väljastatud ravimite käibeks, ulatudes 2017. aastal vastavalt 190 miljoni euroni ja 17 miljoni euroni.

Käsimüügiravimite käive oli 2017. aastal 55,7 miljonit eurot. Käsimüügiravimite käive on pidevalt tõusnud, keskmiselt 6-9% aastas, vaid viimasel aastal oli kasv väiksem, 4,4%.

Muude kaupade hulka kuuluvad apteekides müüdavad hügieenitarbed, meditsiiniseadmed, põetusvahendid, toidulisandid, loodustooted jm. Iga aastaga on suurenenud ka muude kaupade käive, 2017. aastal 8,8%, ulatudes 99,7 miljoni euroni.


Joonis 1. Üldapteekide kogukäive aastatel 2013-2017

Viimastel aastatel on soodusravimid moodustanud üle 90% retseptiravimite käibest. Soodustusega retseptiravimite käive jäi 2017. aastal võrreldes eelneva aastaga samale tasemele, sealjuures haigekassa poolt kompenseeritav osa vähenes 1,1% ja patsientide poolt tasutud osa kasvas 2,8%. Soodusravimite maksumusest tasus patsient 2017. aastal keskmiselt 30% ja haigekassa keskmiselt 70%.


Joonis 2. Soodustusega retseptiravimite käive üldapteekides aastatel 2013-2017

HAIGLAAPTEEGID

2017. aastal oli haiglaapteekide kogukäive 105,9 miljonit eurot, mis on 6,1% suurem kui 2016. aastal. Haiglaapteekide kogukäive koosneb samuti ravimite ja muude kaupade käibest. Viimasel kolmel aastal on haiglaapteekide kogukäive suurenenud peamiselt ravimite käibe osas. Võrreldes eelneva aastaga suurenes ravimite käive 2017. aastal 8,7%, moodustades 73% (77,4 miljonit eurot) haiglaapteekide kogukäibest. Muude kaupade käive jäi võrreldes eelneva aastaga samale tasemele, ulatudes 28,5 miljoni euroni.


Joonis 3. Haiglaapteekide kogukäive aastatel 2013-2017

VETERINAARAPTEEGID

Veterinaarapteekide kogukäive on viimasel viiel aastal vähehaaval suurenenud, 1-3% aastas. 2017. aastal toimus kogukäibe kasv retseptiravimite käibe arvelt, võrreldes eelneva aastaga suurenes retseptiravimite käive 16,2%. Käsimüügiravimite käive vähenes 9,5%, samuti vähenes muude kaupade käive (4,6%).

Muude kaupade osakaal veterinaarapteekide kogukäibest on 53%, ravimite osakaal on väiksem, 2017. aastal 47%. Hulgimüüjad väljastavad enamiku veterinaarravimitest otse tegutsevale veterinaararstile või põllumajandusettevõtteid esindavale veterinaararstile, ravimite müük hulgimüüjatelt veterinaarapteekidele moodustas 2017. aastal 6% veterinaarravimite turumahust.


Joonis 4. Veterinaarapteekide kogukäive aastatel 2013-2017