• English
  • Eesti
UudisedUudised

Apteegi asukoha muutmise vaidlustamiseks peab kaebajal esinema õiguste riive

09.11.2018
Printer-friendly version

Tartu Halduskohus tagastas 08.11.2018 kaebeõiguse puudumise tõttu Apteekide Arenduse OÜ kaebuse Ravimiameti otsuse tühistamiseks, millega muudeti apteegi tegevuskohta.

Põhja-Eesti Regionaalhaigla korraldas 2017. aasta juulis avaliku konkursi apteegiteenuse osutaja leidmiseks haigla ruumides aadressil J. Sütiste tee 19. Edukaks pakkujaks osutus BENU Apteek Eesti OÜ. Konkursil osalenud Apteekide Arenduse OÜ taotles kohtult Ravimiameti 20.03.2018 otsuse tühistamist või õigusvastasuse tuvastamist, millega võimaldati BENU Apteek Eesti OÜ Tõrvas tegutsenud apteegi tegutsemiskoha muutmist uude asukohta aadressil J. Sütiste tee 17, Tallinnas. Apteekide Arenduse OÜ ei oma apteegiteenuse osutamise tegevusluba, st kaebaja ei ole apteegiturul tegutsev isik.

Tartu Halduskohus tagastas Apteekide Arenduse OÜ kaebuse, kuna vaidlustatud Ravimiameti haldusakt ei riiva kaebaja õiguseid ning kaebajal ei ole ka kaebeõigust teiste turuosaliste õiguste kaitseks.

 

Ülevaade senise menetluse käigust:

Apteekide Arenduse OÜ esitas 08.08.2018 Tartu Halduskohtule kaebuse, milles palus, et kohus tühistaks Ravimiameti 20.03.2018 otsuse või tuvastaks selle õigusvastasuse. Kaebaja leidis, et RavS § 41 lg-s 3 ja § 42 lg-s 5 sätestatud piirangutele mittevastava apteegi „kolimine“ tegevusloal aadressi muutmise kaudu on õigusvastane ning konkurentide õigusi rikkuv.

Apteekide Arenduse OÜ taotles täiendavalt kohtul keelata esialgse õiguskaitse korras Ravimiametil muuta BENU üldapteegi tegevusluba nr 334 nii, et muudetakse sellel märgitud apteegi tegevuskoha aadressi.

Tartu Halduskohus esialgset õiguskaitset ei rahuldanud. Kaebaja vaidlustas kohtumääruse Tartu Ringkonnakohtus.

Tartu Ringkonnakohus jättis määruskaebuse 18.10.2018 rahuldamata.

Tartu Halduskohus tagastas Apteekide Arenduse OÜ kaebuse 08.11.2018.